MENDT

Autisme: Een wereld van verschillen, ontdekt en begrepen

Wat is autisme?

Autisme Spectrum Stoornis (ASS), de enige diagnose voor autisme

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een diagnose die wordt gesteld wanneer iemand voldoet aan alle kenmerken genoemd in domein A en 2 van de 4 kenmerken in domein B. De DSM-5, het Amerikaanse handboek voor psychische stoornissen, spreekt nu nog maar van één autisme-diagnose, in tegenstelling tot de DSM IV die verschillende subtypen van autisme kende, zoals de autistische stoornis, het syndroom van Asperger of PDD-NOS.

Een goede diagnose is niet alleen een ‘label’ uit het handboek, maar ook handelingsgericht. Het is van belang dat de professional in kaart brengt welke beperkingen en sterke kanten het autisme van iemand kenmerken en vervolgens concrete adviezen voor hulp op maat meegeeft.

Hoewel de term Autisme Spectrum Stoornis een verbetering is ten opzichte van de verschillende vormen en benamingen van autisme in de vorige editie van het handboek, maakt men zich zorgen over hoe psychiaters en zorgverzekeraars omgaan met ‘milde’ vormen van autisme. Het onderscheid tussen ‘mild’ en ‘ernstig’ biedt echter meer mogelijkheden dan voorheen om individuele verschillen aan te geven in de ernst van de beperkingen die mensen met ASS ervaren.

De actuele discussie over de mate waarin ‘etikettering’ zinvol is, kan leiden tot bagatellisering van psychische problematiek of stigmatisering van mensen met een ‘etiket’. Het is van belang om een positieve en realistische beeldvorming over autisme te bevorderen en de discussie hierover voort te zetten.

 

De kritiek

Hoewel de nieuwe diagnose een verbetering is ten opzichte van de vorige editie van het handboek, maakt de organisatie zich zorgen over de interpretatie van ‘milde’ vormen van autisme. De vraag is of mensen met een hoge intelligentie en een bestaande diagnose van PDD-NOS of Asperger nog steeds binnen de criteria zullen vallen en aanspraak kunnen maken op autismehulp. Aan de andere kant bestaat de mogelijkheid dat mensen ten onrechte een ‘label’ krijgen zonder dat ze psychiatrische hulp nodig hebben.

Een ander punt van zorg is de discussie over de mate waarin ‘etikettering’ zinvol is. Deze discussie kan leiden tot de bagatellisering van psychische problemen of stigmatisering van mensen met een ‘etiket’. Het is belangrijk om een positieve en realistische beeldvorming over autisme te bevorderen en te blijven werken aan een goede diagnose die handelingsgericht is en concrete adviezen biedt voor hulp op maat.

voort te zetten.

Informatie verwerking en sociale interactie

Autisme is een aandoening die invloed heeft op de manier waarop iemand informatie verwerkt, omgaat met sociale interacties en de wereld om hen heen begrijpt. Mensen met autisme hebben vaak een andere manier van communiceren en begrijpen van de wereld, wat kan leiden tot uitdagingen op sociaal en emotioneel vlak.

Hoewel autisme al lang bekend is, blijven er veel misvattingen bestaan. Het is belangrijk om te begrijpen dat autisme een neurodiversiteit is, en geen ziekte. Mensen met autisme hebben unieke vaardigheden en perspectieven, en hun verschillen moeten worden omarmd en gewaardeerd.

Verschillen omarmen, begrijpen en verbinden

Inclusie

Inclusie is daarbij van essentieel belang. Door te zorgen voor een inclusieve omgeving, waarin mensen met autisme zich welkom voelen en de kans krijgen om deel te nemen aan het dagelijks leven, kunnen we bruggen bouwen en een betere samenleving creëren. Het begrijpen van autisme is daarbij de eerste stap.

Door te luisteren naar de ervaringen van mensen met autisme en ons in te leven in hun unieke perspectieven, kunnen we beter begrijpen wat er nodig is om een inclusieve samenleving te creëren. Zo kunnen we verschillen omarmen, begrijpen en verbinden en bouwen aan een samenleving die niemand uitsluit.

Mendt: verbindend de verhalen van autisme, hoogbegaafdheid, thuiszitters en ADHD, om samen hoop, inspiratie en veerkracht te creëren.